REGULAMIN SKLEPU

Sklep Internetowy, dostępny w serwisie emarbut.pl, prowadzony jest przez BORSAK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bełskiej 14/1, 02-638 Warszawa, REGON: 060372077, NIP: 714-199-60-11, zwanym „Sprzedawcą”. Adres poczty elektronicznej: sklep@emarbut.pl

 1. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy sprzedaży, ograniczoną zdolność do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
2. Konsument – Klient dokonujący zakupu Produktów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny).
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.emarbut.pl. 
5. Sklep internetowy emarbut.pl  – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.emarbut.pl , za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Marbut Sklep Obuwniczy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży obuwia w sklepie www.emarbut.pl, należącym do firmy BORSAK Sp. z o.o. , ul. Bełska 14/1, 02-638 Warszawa, REGON: 060372077, NIP: 714-199-60-11.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem lub Kupującym, a sklepem emarbut.pl, zwanym dalej Sprzedającym.
 4. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
 6. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 7. Informacje o towarach podanie na stronie sklepu internetowego emarbut.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 kodeksu Cywilnego.
 1. Dane Klienta
 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego Towaru – sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 3. Klient który prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia i złożył zamówienia jest Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Regulamin określa, które jego postanowienia są adresowane wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.
 1. Polityka ochrony prywatności

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

 1. Przedmiot działalności
 1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego emarbut.pl jest sprzedaż obuwia.
 2. Sprzedający prezentuje zdjęcia oferowanych produktów wraz z opisami. Staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę produktów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych (m.in. indywidualne ustawienia monitorów) i sprzedający nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 1. Zakupy
 1. Zamówienia na towary można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego Marbut w serwisie www.emarbut.pl
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.emarbut.pl , dokonać wyboru Fasonu, Koloru oraz Rozmiaru właściwego dla siebie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a.) przedmiotu zamówienia,
  b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy 
  c.) wybranej metody płatności, 
  d.) wybranego sposobu dostawy, 
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Wypełnienie Formularza Zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w systemie Sklepu Internetowego. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia, („Formularz Zamówienia”).
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę Sklepu Internetowego.
 9. W momencie złożenia Zamówienia przez Klienta drogą internetową oraz przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość e-mailową. O realizacji zamówienia Klient jest informowany również poprzez wiadomość e-mailową.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “MarBut – Twoje potwierdzenie do zamówienia nr…”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Kupującego.
 14. Ceny zamieszczone przy oferowanym Towarze nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 15. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w Formularzu Zamówienia.
 16. Wszystkie Towary w Sklepie Internetowym MARBUT w serwisie emarbut.pl są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 17. Zamówienia można składać przez całą dobę, z wyjątkiem krótkich przerw na serwis Sklepu Internetowego.
 18. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 19. Kupujący może dokonać rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki Towaru. O wysyłce towaru Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się telefonicznie z numerem wskazywanym na stronie Sklepu Internetowego Marbut w serwisie www.emarbut.pl – kontakt do Sklepu Internetowego, bądź na adres e-mail sklep@emarbut.pl. E-mail należy zatytułować: „Rezygnacja z zamówienia nr…….”. Rezygnacja z realizacji złożonego przez Klienta zamówienia będzie skuteczna, jeżeli dotrze do Sklepu Internetowego przed wysyłką zamówionego towaru. Rezygnacja może dotyczyć całości zamówienia lub jego części. Jeżeli zapłata za zamówiony Towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych na konto Kupującego.
 20. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co konsument może wyrazić zgodę. Konsument może od umowy odstąpić.
 21. Kupujący udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług z firmą kurierską w jego imieniu, w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego Towaru. Przekazane na ten cel środki nie stanowią dodatkowego dochodu Sprzedającego.
 1. Ceny
 1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 1. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT albo rachunek/paragon, w zależności od decyzji Kupującego wyrażonej w Formularzu Zamówienia.
 2. Kupujący, aby otrzymać wraz z dostarczonym Towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Kupującego w Formularzu Zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Kupującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 3. Udzielona przez konsumenta zgoda na dostarczenie treści cyfrowych nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 1. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terenie Polski
 2. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w zakładce Czas i koszty dostawy zamieszczonej w Sklepie Internetowym Marbut w serwisie www.emarbut.pl 
 5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 6. Celem uniknięcia sporów, Sprzedający informuje, że w przypadku wyboru przez Kupującego płatności w formie przedpłaty (przelew szybki, standardowy i płatność kartą kredytową), czas doręczenia zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie sklepu internetowego emarbut.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu, rachunku  lub faktury VAT.
 1. Sposób dokonywania płatności
 1. Zapłaty za Towar można dokonać za pomocą portalu Przelewy24, przelewem zwykłym lub wybrać opcję płatności przy odbiorze. W przypadku płatności z góry przelewem zwykłym wpłata powinna być dokonana w ciągu 4 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W takim przypadku zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży. 
 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 1. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży)

MarBut Sklep Obuwniczy

Ul. Elizy Orzeszkowej 5C

05-825 Grodzisk Mazowiecki, z dopiskiem “ZWROT – emarbut.pl”,

 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 3. Sklep internetowy emarbut.pl uprzejmie prosi swoich Klientów, aby w przypadku zwrotów korzystać z Formularza zwrotu, bądź w przypadku innej formy zawiadomienia o zwrocie zamieścić w niej wszystkie zawarte w nim informacje.
 4. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku Towaru w stanie niewykraczającym poza zakres konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Ewentualną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania, ponosi Klient. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli Towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi na wskazany rachunek bankowy dokonane przez Klienta płatności.
 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru.
 9. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o Prawach Konsumenta. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
 10. Klient może wymienić zamówiony Towar. Poprzez wymianę rozumie się zwrot zakupionego przez Klienta Towaru na adres sklepu stacjonarnego, tj. MarBut Sklep Obuwniczy, ul. Elizy Orzeszkowej 5C,05-825 Grodzisk Mazowiecki  oraz złożeniu ponownego (nowego) Zamówienia na żądany Towar.
 1. MarBut Sklep Obuwniczy odpowiada za wady produktu  na podstawie obowiązujących przepisów prawa (rękojmia). W przypadku sprzedaży na rzecz Klienta niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność MarBut Sklep Obuwniczy z tytułu rękojmi, na podstawie przepisu art. 558 § 1  Kodeksu cywilnego, jest wyłączona. 
 2. W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klient jest zobowiązany odesłać reklamowany Towar na adres korespondencyjny MarBut Sklep Obuwniczy, ul. Elizy Orzeszkowej 5C, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, bądź dostarczyć go do Sklepu.
 3. W reklamacji Klient jest zobowiązany wskazać swoje dane osobowe, rodzaj Towaru i datę jego zakupu, a także opisać dokładnie stwierdzoną wadę oraz swoje żądania. 
 4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu Towaru (np. paragon, rachunek albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na Formularzu Reklamacji Marbut, który można pobrać na stronie Sklepu internetowego emarbut.pl
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres:

MARBUT Sklep Obuwniczy,

ul. Elizy Orzeszkowej 5C,

05-802 Grodzisk Mazowiecki z dopiskiem “REKLAMACJA –emarbut.pl”.

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 2. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 6. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 8. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady Towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.
 9. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 6.
 10. Konsument może przed skierowaniem roszczenia przeciwko Sprzedającemu do sądu powszechnego może skorzystać z pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów.
 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Marbut Sklep Obuwniczy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Marbut Sklep Obuwniczy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Marbut Sklep Obuwniczy ul. Elizy Orzeszkowej 5C, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, mailowo pod adres sklep@marbut.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Marbut Sklep Obuwniczy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
 2. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zamawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z Umowy Sprzedaży Towarów objętych niniejszym Regulaminem.
 3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.
 4. Kupujący, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedawcę.
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego  w serwisie  i dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dokonali zakupów po dniu jego wejścia w życie.
 2. Właściciel sklepu internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni kalendarzowych od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy, która to informacja będzie widoczna przez co najmniej 14 dni kalendarzowych oraz poprzez wiadomość e-mail (w przypadku Klientów, którzy podali adres e-mail). Data wejścia w życie nowego Regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła Klientów, którzy zakupili Towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla Klienta i Klient wyrazi na to zgodę.
 3. Wszystkie wymienione nazwy Towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego MARBUT w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Marbut Sklep Obuwniczy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Marbut Sklep Obuwniczy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Marbut Sklep Obuwniczy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Informacja o RODO

Mając na uwadze zachodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

Marbut Sklep Obuwniczy działając pod nazwą firmy BORSAK Sp. z o.o., ul. Bełska 14/1, 02-638 Warszawa , w ramach wzajemnych relacji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przetwarza dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest BORSAK Sp. z o.o., ul. Bełska 14/1, 02-638 Warszawa (sklep internetowy emarbut.pl; sklep stacjonarny MarBut Sklep Obuwniczy, ul. Elizy Orzeszkowej 5C, 05-825 Grodzisk Mazowiecki),
 • Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na adres: MarBut Sklep Obuwniczy, ul. Elizy Orzeszkowej 5C, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, mailowo na adres: sklep@emarbut.pl, lub telefoniczne pod numerem +48 502378408
 • Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umów i zamówionych usług oraz w celu działań marketingowych,
 • Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas, w tym: naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym upoważnionym przez nas odbiorcom, w tym: ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym dla nas pomoc prawną, podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne, instytucjom które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych,
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy i realizacji nawiązanych kontaktów biznesowych, a także w okresie, w którym przepisy nakazują przechowywać dane.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
 • Zobowiązujemy się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Marbut Sklep Obuwniczy nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie. 
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.